JavaScript删除字符串中的指定字符

2018-5-15 09:25| 作者: admin| 查看: 1660| 评论: 0|来自: 蚂蚁部落

删除字符串中的指定字符通常会有以下两种操作:

(1).删除原字符串中所有指定字符或者字符串。

(2).删除原字符串中指定位置的字符或者字符串。

一.删除所有指定字符或者字符串:

代码实例如下:

[JavaScript] 纯文本查看 复制代码运行代码
let str = "蚂蚁部落欢迎您,蚂蚁部落成立于2014年";
let deletAll = (source, willDeleted) => {
  willDeleted = willDeleted.replace(/([.*+?^=!:${}()|[\]/\\])/g, '\\$1');
  return source.replace(new RegExp(willDeleted,"g"),"");
}
console.log(deletAll(str,"蚂蚁"));

以上代码可以删除原字符串中所有指定的字符。

二.删除指定位置的字符:

[JavaScript] 纯文本查看 复制代码运行代码
let strTest = "蚂蚁部落欢迎您,蚂蚁部落成立于2014年";
let deleteT = (source,location,len) => {
  return source.substring(0, location) + source.substring(location + len, source.length);
}
console.log(deleteT(strTest,2,3));

上面代码可以删除strTest字符串中,从位置2(0为起始位置)开始的三个连续字符。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

返回顶部