JavaScript冒泡排序

2018-4-12 14:22| 作者: antzone| 查看: 1112| 评论: 0|来自: 蚂蚁部落

分享一段代码实例,它实现了对数组中的元素进行冒泡排序的功能。

代码实例如下:

[JavaScript] 纯文本查看 复制代码运行代码
var arr = [];
for (var m = 0; m < 10; m++) {
 arr.push(Math.floor(Math.random() * 1000))
}
for (var index = 0; index < arr.length; index++) {
 for (var j = 0; j < arr.length; j++) {
  if (arr[j] > arr[j + 1]) {
   var obj;
   obj = arr[j];
   arr[j] = arr[j + 1];
   arr[j + 1] = obj
  }
 }
}
console.log(arr)

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论

返回顶部